تعاونی مسکن کارکنان حوزۀ حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

عناوین مطالب
- قابل توجه اعضاء محترم
- گزارش پیشرفت پروژۀ شهید باقری
- آغاز بتن ریزی پروژۀ شهید باقری
- گزارش مالی پروژه ها
- گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 92/3/1
- قابل توجه اعضاء محترم پروژۀ وردآورد
- اتمام گودبرداری پروژۀ شهید باقری
- گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری
- قابل توجه اعضاء محترم پروژه شهید باقری
- گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری (خاکبرداری)
- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)
- اعطای تسهیلات بانکی
- گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ شهید باقری
- گزارش تصویری پیشرفت پروژۀ وردآورد
- آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید باقری و تجهیز کارگاه
- گزارش پیشرفت پروژه وردآورد
- گزارش پیشرفت پروژه وردآورد
- آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید باقری
- اطلاعیه پروژه وردآورد
- بازدید از محل کارخانۀ برش و جوش ستونهای پروژۀ وردآورد
- گزارش پیشرفت پروژه وردآورد
- گزارش پیشرفت پروژه شهید باقری
- شروع عملیات بتن ریزی فونداسیون پروژۀ وردآورد
- آخرین فرصت پرداخت مبلغ ساخت پروژه ها
- رود دره ورد آورد ساماندهی می شود
- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)
- گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژۀ وردآورد
- گزارش تصویری از روند پیشرفت پروژۀ شهید باقری
- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
- قابل توجه اعضای محترم پروژۀ شهد باقری
- قابل توجۀ اعضای محترم پروژۀ «وردآورد»
- اطلاعیه مهم
- پلان شماتیک پروژۀ شهید باقری
- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم )
- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم )
- عملیات اجرای فونداسیون
- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول ) شرکت تعاونی مسکن معاونت حمل ونقل و ترافیک
- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن معاونت حمل ونقل و ترافیک
-
-
صفحه قبل 1 صفحه بعد